Refrakčná chirurgia rohovky

Autor: MUDr. Radovan Piovarči
Pracovisko: Neovízia Bratislava

Refrakčná chirurgia spolu s chirurgiou kataraktky zažíva v súčasnosti veľký technologický progres.  Kým prvá teoretická odborná práca ohľadom možnej úpravy refrakcie oka na úrovni rohovky pochádza už z r. 1885 od H.A.Shiotza, prvé praktické skúsenosti z tejto oblasti publikoval J.Barraquer (keratomileusis zmrazovaním) až v r.1963. V r. 1970 zaviedol do praxe S.Fyodorov radiálnu keratotómiu na korekciu myopie.

Rozhodujúci vplyv na ďaľší vyvoj a výskum malo však až objavenie a priemyselné využitie excimerového lasera okolo roku 1975. Prvú Fotorefraktívnu Keratektomiu (PRK) vykonal

T.Seiler v r.1987. Toto je rok od kedy sa začína písať história laserovej refrakčnej chirurgie.

V 1989 roku bol vykonaný prvý LASIK s abláciou flapu mikrokeratomom, obrovským krokom v bezpečnosti bol od r. 1991 LASIK s flying-spot a následne vo zvýšení presnosti r. 1993 kedy bol použitý eye-tracking. Vývoj pokračoval ďalej a od r. 2001 máme k dispozícii femtosekundový laser. Od r. 2003 používame v refrakčnej chirurgii wavefront analýzu.

Počas viac ako 30 ročného vývoja stále modernejších chirurgických postupov a ich vylepšovaním sa dosiahol vysoký stupeň ich rozmanitosti, pomocou ktorých dokážeme operáciu prispôsobiť tak povediac na mieru pacientovi. Ich vysoká presnosť nám umožňuje odstraňovať stále komplikovanejšie dioptrické stavy. Nie len myopiu, hypermetropiu, ale aj astigmatizmus a extrémne kombinácie sférickej a cylindrickej chyby, aberácie vyššieho stupňa (wavefront guided/topogragraphy assisted surgery), do určitej miery už aj posttraumatické nepravidelnosti rohovky.

V súčasnosti sa do bežnej praxe úspešne zavádzajú viaceré laserové technológie na korekciu presbyopie. Vysoký stupeň bezpečnosti súčasných technológii však v žiadnom prípade neznižuje potrebu detailnej predoperačnej diagnostiky a následnej správnej indikácie k operácii, tiež poznania všetkých kontraindikácii určitého chirurgického postupu. Nakoľko všetky chirurgické postupy sú v prvom rade závislé od hrúbky a kvality rohovky, tá predstavuje aj rozhodujúci limit ich použitia. Jedinečnou je možnosť kombinácie laserovej a vnútroočnej refrakčnej chirurgie na dosiahnutie čo najvyššieho stupňa bezpečnosti, kvality pooperačnej nekorigovanej zrakovej ostrosti a spokojnosti pacienta. Nie každý pacient je však vhodný na laserovú refrakčnú operáciu. Tu sa v súčasnom období otvára možnosť iných postupov ako napr. CLE, PRELEX alebo impl. fakickej vnútroočnej šošovky ICL.

Rozdelenie refrakčných operačných postupov

1.laserové

a. povrchové

b. stromálne

c. samostatná skupina – korekcia presbyopie

2.nelaserové

V súčasnosti z celkového počtu refrakčných operácii tvorí LASIK,SMILE 47%, LASEK,PRK 19%, zbytok tvoria nelaserové refrakčné operácie. Tento stručný popis dynamickej histórie a súčasnosti refrakčnej laserovej chirurgie svedčí o tom, že vývoj bude aj nadalej napredovať a určite nám ponúkne onedlho ďaľšie nové v súčasnosti nepredstaviteľné medicínske možnosti.