Prémiové vnútroočné šošovky (IOL) – multifokálne, EDOF ( vútroočné šošovky s predĺženým fokusom ) a torické IOL

Autor: MUDr. Monika Ilavská PhD.
Pracovisko: Medilux – očné centrum Galanta

Operácia katarakty je najčastejšie vykonávanou operáciou s veľmi dobrou prognózou, ak nie sú prítomné iné očné ochorenia. Dobré výsledky sú závislé na kvalite a správnom výbere vnútroočnej šošovky / IOL/aj kvalite operatéra. Po správne vykonanej biometrii sa podľa výpočtov s použitím aktuálnych vzorcov vyberá vnútroočná šošovka najvhodnejšia pre konkrétneho pacienta.

Vnútroočné šošovky, ktoré sú k dispozícii, umožňujú nielen obnovenie kvality videnia po operácii katarakty, ale premiové vnútroočné šošovky umožňujú aj korekciu refrakčných vád vrátane presbyopie a astigmatizmu.

Multifokálne vnútroočné šošovky (MF IOL)

MF IOL sa používajú na korekciu prebyopie po operácii katarakty. Po implantácii týchto IOL väčšina pacientov nepotrebuje okuliare alebo kontaktné šošovky na žiadnu pracovnú vzdialenosť. Komplikácie však môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života a úroveň spokojnosti pacienta. Môžu sa vyskytnúť optické fenomény spojené s reziduálnou ametropiou, opacifikáciou zadného puzdra, veľkosťou zrenice, aberáciami vyššieho radu, suchým okom a decentráciou šošovky.

V snahe vyhnúť sa nespokojnosti pacienta po operácii je dôležité poznať pacientov štýl života, vykonať kompletné vyšetrenie vrátane biometrie, topografie, reakcií zrenice a vysvetliť pacientovi očakávania ohľadom videnia a pooperačných komplikácií.

Multifokálne IOL rozdeľujú svetlo do rôznych fokusov To zapríčiňuje disperziu energie svetla vchádzajúceho do oka. Výsledkom týchto zmien je rozdielne zobrazenie svetla v optickej osi a na sietnici. Nové multifokále technológie sa snažia dosiahnuť fyziologické rozdelenie svetla. MF IOL sú konštruované na implantáciu do vaku.

Refrakčné MF IOL sú rotačne symetrické s  anulárnymi zónami s rôznou refrakčnou silou , niektoré sú rotačne asymetrické. Refrakčné IOL majú nasledujúce limity:

Difrakčné IOL sú založené na princípe, že každý bod vlnoplochy je zdrojom vlnky, ktorá sa šíri sféricky ( Huyges – Fresnel princíp). Konštrukcia koncentrických zón a zmenšenie vzdialenosti medzi zónami umožňuje vytvorenie viacerých fokusov. Dosahuje sa to kombináciou dioptrickej sily prednej a zadnej plochy šošovky a difrakciou nulového radu. Videnie do blízka je kombináciou sily prednej a zadnej plochy šošovky a difrakciou prvého radu.

Difrakčné šošovky poskytujú dobré videnie do diaľky a do blízka, intermediárna vzdialenosť je akceptovateľná, ale nie tak dobrá ako do diaľky a do blízka. Sú menej závislé na veľkosti pupily, viac tolerantné k uhlu kapa a decentrácii, Hlavnou nevýhodou je strata energie rozptylom svetla na difrakčnom povrchu. Majú vysoký potenciál na tvorbu halo a glare pre viacero zón. Zapríčiňujú 18% stratu svetla pri prechode. To môže zapríčiniť pokles kvality videnia najmä za mezopických a skotopických podmienok.

Moderné trifokálne difrakčné IOL poskytujú rôznym mechanizmom zlepšenie intermediárnej vzdialenosti redistribúciou svetla do iných fokusov.

Niektoré modely MFIOL modifikujú refrakčný index z periférie do centra šošovky a multifokalita je závislá od veľkosti pupily

Niektoré asferické šošovky eliminujú sférickú aberáciu IOL, zbytková rohovková sferická aberácia indukuje predlženie fokusu. Aby MF šošovky fungovali, musí byť astigmaitismus eliminovný alebo znížený na minimum. To je možné aj použitím torických modelov MF IOL. Videnie pri MF šošovkách je negatívne ovplyvnené aj prítomnosťou rohovkových aberácií vyššieho radu.

Pri výbere vnútroočnej MF IOL šošovky je potrebné zohľadniť

Zraková ostrosť pacientov po implantácii MF IOL podľa publikovaných zdrojovje uvádzaná binokulárne do diaľky logMAR 0.30 u 100% pacientov. Monokulárne lepšie ako 0,01 logMAR u 70,6% pacientov. Nekorigovaná zraková ostrosť do blízka binokulárne 0,30 logMAR bola dosiahnutá u 92,6% pacientov. Monokulárne 0,01 logMAR u 38,3% pacientov. Hodnoty sa môžu mierne líšiť v závislosti od použitej vútroočnej šošovky.

Pri hodnotení kvality života pacientov podľa dotazníkov je hodnotenie pozitívne.

Multicentrické štúdie identifikovali 3 zdroje nespokojnosti pacientov s MF IOL a uvádzajú aj riešenia.

Dôvody explantácie MF IOL sú hlavne pokles kontrastnej citlivosti, photopické fenomény, zlyhanie neuroadaptácie, refrakčné prekvapenie. Obvykle je implantovaná monofokálna IOL. 1

Vnútroočné šošovky s predlženým fokusom (EDOF)

Je nová rôznorodá skupina šošoviek, kde rozšírenie fokusu je založené na rôznych fyzikálnych javoch.

1/2017 – AAO – Konsenzuálne stanovisko na hodnotenie EDOF IOL v tabuľke

tabuľka

Indikácie

EDOF IOL sú vhodné pre všetky vekové skupiny. Sú to pacienti kde by v minulosti bola indikovaná monofokálna šošovka (nároční pacienti, obávajúci sa oslnenia, halo, glare ). Pacienti, ktorí kladú dôraz na kvalitu videnia, aktívni vodiči najmä v noci. Sú vhodné aj u pacientov s nie úplne perfektným stavom očí.Vhodní kandidáti sú pacienti, ktorí nepožadujú videnie do blízka bez okuliarov, nie sú vášniví čitatelia, nevykonávajú aktivity vyžadujúce detailné videnie do blízka a žijú aktívnym životným štýlom

Ďalšie faktory, ktoré rozširujú indikácie EDOF IOLs

V pooperačnom období je kratší proces neuroadaptácie, čo zjednodušuje výber pacienta, skracuje predoperačný rozhovor, nie je nutné až tak detailné poznanie životného štýlu pacienta a psychologického profilu.

Okuliarová korekcia do diaľky a na intermediárnu, počítačovú vzdialenosť nebýva potrebná. Okuliarová korekcia do blízka je rôzna, v závislosti od implantovanej EDOF vnútroočnej šošovky

Zmeny v slznom filme ovplyvńujú videnie s EDOF IOL menej, ako pri MF IOL, ale je dôležité riešiť ich už pred operáciou.

Sekundárna katarakta sa vyskytuje v rôznom časovom odstupe podľa materiálu IOL, a riešením je NdYAG laer capsulotómia. 2

Torické vnútroočné šošovky

Incidencia astigmatizmu u pacientov pred operáciou katarakty je približne 30%.Viac ako 1,25D má 20-35%, viac ako 1,75D má približne 15% pacientov. Korekcia astigmatismus je možná implantáciou torickej IOL, vykonaním limbálnej relaxačnej incízie (LRI), alebo excimerovou dokorekciou refrakčnej vady na rohovke.

Torické šošovky môžu byť monofokálne, s predĺženým fokusom a multifokálne.

Pri výbere vnútroočnej šošovky je dôležitá dôkladná biometria, na základe ktorej sa vyberá vnútroočná šošovka. Dôležitou vlastnosťou torických IOL je rotačná stabilita, lebo rotácia IOL výnamne ovplyvňuje korekciu astigmatizmu. Odchýlka od vypočítanej osi o 1st . znamená stratu 3,3% cylindrickej sily IOL. Pri rotácii o viac ako 30 st. je kompletná strata efektu torickej vnútroočnej šošovky. 6 mesiacov po implantácii torických IOL 80% má rotáciu menej ako 5 % a 7% má rotáciu menej ako 10%.

Výhodou torických IOL je štandardný postup pri operácii katarakty vrátane kapsulorexy a fakoemulsifikácie.

Dôležité kroky sú

Výber pacienta

Po operácii pacienti dosahujú významnú nezávislosť od okuliarov pri videní do diaľky, pri implantácii monofokálnej torickej IOL na blízko ostáva sférická korekcia na čítanie,. Pri implantácii EDOF torických IOL ostáva korekcia menšia, v závislosti na type IOL. Pri MF torických IOL korekcia na blízko obvykle nie je potrebná.

Dôležité je liečiť syndróm suchého oka už pred operáciou rovnako ako pri iných prémiových typoch IOL

Sekundárna katarakta sa vyskytuje v závislosti na materiály a dizajne vnútroočných šošoviek.3

Prémiové vnútroočné šošovky zmenili operáciu katarakty na refrakčnú operáciu.

Literatúra:

  1. Alio,J.L., Plaza-Puche ,A.N., Buenaga,R.F., Pikkel,J. at all. : Multifocal intraocular lenses: An overview https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2017.03.005
  2. Alió,J.A.: Extended depth-of-field lenses: Understanding a new player in cataract surgery. Ophthalmology Times Europe , 4/2022
  3. Kessel,L, Andersen,J., Tendal,B. at all. : Toric Intraocular Lenses in the Correction of Astigmatism During Cataract Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. Ophthalmology 2016 Feb;123(2):275-286. doi: 10.1016/j.ophtha.2015.10.002. Epub 2015 Nov  18.PMID: 26601819